74
   Wednesday
   89 / 74
   Thursday
   86 / 71
   Friday
   87 / 68