71
   Wednesday
   88 / 69
   Thursday
   88 / 73
   Friday
   80 / 70