86
   Wednesday
   95 / 77
   Thursday
   96 / 75
   Friday
   91 / 75