70
   Wednesday
   87 / 72
   Thursday
   83 / 72
   Friday
   79 / 71